divendres, juliol 19, 2024
Mida del Text

Volem compartir i créixer, ara: reciprocitat!

17.11.2020

Ahir el Punt Avui va publicar aquest article del Rafel Castellanos i la Blanca Serra que podeu llegir tot seguit:

«No podem ni volem espe­rar més. Després de 35 anys de la pri­mera rei­vin­di­cació de la reci­pro­ci­tat dels mit­jans de comu­ni­cació audi­o­vi­su­als entre les Illes Bale­ars, el País Valencià i Cata­lu­nya, ha arri­bat l’hora de pren­dre el com­promís ferm de fer pas­sos deci­dits per acon­se­guir la reci­pro­ci­tat plena: volem com­par­tir ple­na­ment els mit­jans audi­o­vi­su­als i créixer ara per dis­po­sar de les millors eines per a garan­tir la vita­li­tat de la nos­tra llen­gua.

Després de la taula rodona orga­nit­zada per la Fede­ració d’Orga­nit­za­ci­ons per la Llen­gua Cata­lana, la FOLC, el 25 de maig del 2017 “Per la reci­pro­ci­tat plena i la cre­ació del Con­sell Audi­o­vi­sual en català” amb repre­sen­tants de les tres cor­po­ra­ci­ons de les ràdios i tele­vi­si­ons públi­ques de Cata­lu­nya, el País Valencià i les Illes i una repre­sen­tació de la Cata­lu­nya del Nord, la reci­pro­ci­tat tele­vi­siva encara només exis­teix per als senyals tele­vi­sius de la CCMA i d’IB3. Som, per tant, molt lluny de la reci­pro­ci­tat plena que la FOLC recla­mava fa tres anys.

La FOLC va pre­sen­tar la tar­dor del 2019 una cam­pa­nya per rei­vin­di­car la reci­pro­ci­tat plena i l’espai de comu­ni­cació en català, que va començar amb la difusió amb vídeos d’opi­ni­ons favo­ra­bles a aquests dos objec­tius de per­so­na­li­tats de l’àmbit cul­tu­ral, periodístic i audi­o­vi­sual. La cam­pa­nya ha con­ti­nuat l’any 2020 afe­gint-hi la neces­si­tat de la modi­fi­cació de la llei gene­ral de l’audi­o­vi­sual, que haurà d’apro­var el Congrés espa­nyol per incor­po­rar-hi la nova direc­tiva euro­pea sobre ser­veis de comu­ni­cació audi­o­vi­sual, així com també les diver­ses legis­la­ci­ons vin­cu­la­des que hau­ran de pas­sar pels par­la­ments de les Illes, de Cata­lu­nya i les Corts Valen­ci­a­nes. Una direc­tiva que pot supo­sar el pas més ambiciós pel que fa a la pro­moció i la garan­tia del plu­ra­lisme cul­tu­ral i lingüístic de l’oferta audi­o­vi­sual euro­pea. Par­lem d’unes refor­mes legis­la­ti­ves que per­me­tin dotar-nos d’una nor­ma­tiva que garan­teixi la presència del català a les pla­ta­for­mes digi­tals i també a les TV pri­va­des espa­nyo­les.

I hem d’anar més enllà de l’estricta reci­pro­ci­tat tele­vi­siva per apro­fi­tar totes les tec­no­lo­gies digi­tals dis­po­ni­bles, per acce­dir als con­tin­guts d’aques­tes tres cor­po­ra­ci­ons audi­o­vi­su­als des de qual­se­vol pan­ta­lla con­nec­tada (app, HbbTV...). Les tres tele­vi­si­ons (sense obli­dar d’altres com ara la RTVA andor­rana i les emis­si­ons en català de France 3) hau­rien de fer un pas més de les actu­als col·labo­ra­ci­ons –algu­nes de ben reei­xi­des, com ara l’emissió con­junta del film La mort de Gui­llem a IB3, À Punt i TV3– per tre­ba­llar en pro­jec­tes comuns de llarg abast, que enfor­tei­xen l’espai de comu­ni­cació en català. Pro­jec­tes con­junts ori­en­tats espe­ci­al­ment a les noves gene­ra­ci­ons, tant la mai­nada com els joves i ado­les­cents.

Amb aquests objec­tius, la FOLC man­tindrà reu­ni­ons amb repre­sen­tants de les tres cor­po­ra­ci­ons i dels governs de les Illes Bale­ars, del País Valencià i de Cata­lu­nya, amb la fina­li­tat de poder con­cre­tar un calen­dari d’actu­a­ci­ons que ens facin avançar.

Ara és l’hora de la reci­pro­ci­tat plena, l’hora de por­tar-la a la pràctica, de com­plir els com­pro­mi­sos con­trets, espe­ci­al­ment entre els governs valencià i català el 2013. No es pot tri­gar més: s’ha de fer efec­tiu un dret que ja poden exer­cir cada dia mol­tes comu­ni­tats lingüísti­ques euro­pees des de les pan­ta­lles domèsti­ques o per­so­nals».

BLANCA SERRA I PUIG I RAFAEL CASTELLANOS I LLORENÇ - MEMBRES DEL SECRETARIAT DE LA FOLC