dimecres, març 22, 2023
Mida del Text

Valoració STEI decret tractament de llengües i Avantprojecte llei convivència i autoritat del professor

Davant les dues normatives aparegudes a la pàgina web de la conselleria l’STEI Intersindical demana que la normativa sigui tractada a les meses de negociació pertinents amb els representants legítims del professorat i també pel Consell escolar de les Illes Balears, on hi ha representada tota la comunitat educativa.

Pel que fa al Decret de tractament de llengües, dir-vos que deroga el decret de mínims, imposa de l’ensenyament en les dues llengües i una llengua estrangera a partir de 1r de  primària, complica la manera d‘impartir les àrees o matèries en les diferents llengües, durant totes les etapes educatives, no garanteix el coneixement de la llengua pròpia en finalitzar l’escolarització obligatòria, imposa una relació percentual del 65% del vot del cens a favor per poder fer una cosa diferent del que regula el decret, un tant per cent exagerat i tendenciós, els docents no formen part del cens i per tant no poden part participar d’aquesta votació.

Els i les docents no consentirem aquesta usurpació del DRET A LA PARTICIPACIÓ en aspectes substancials de l’educació que formen part de les nostres competències i de la nostra responsabilitat. A més a més per si tot això no bastàs, el Consells escolars dels centres també veuen retallada la seva capacitat de decisió ja que només podrà fer una aprovació provisional del PLC, l’aprovació definitiva està en mans de la conselleria del color polític de torn!

És a dir el govern no compleix la responsabilitat que li atorga l’estatut d’autonomia de TREBALLAR PER LA NORMALITZACIÓ DEL CATALÀ de forma progressiva. És a dir estam obligats a fer immersió social en castellà al carrer i no podem fer immersió lingüística en català a l’escola. L’escola fins ara era un dels pilars compensadors d’aquesta desigualtat lingüística del carrer, la que treballava per fer conèixer la llengua a tot l’alumnat de les illes i la que treballava per la cohesió social. Ara tot això es vol convertir en enfrontament entre els parlants i no es promociona el respecte per la diversitat i per la llengua pròpia.

Us envio en document adjunt un comunicat que vaig fer divendres 26 oct per fer una primera valoració del Decret de tractament de Llengües.

I pel que fa a l’Avantprojecte de Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professor pensam que :

Les normes de convivència als centres pretenen, entre moltes altres coses,  retallar la llibertat de càtedra, dret regulat a la constitució espanyola. Llei de convivència i d’autoritat del professor... sancions al professorat que expressi la seva opinió, regulació de la presència dels llaços als centres, de les camisetes de protesta, cartells que fan públic o denuncien el deute pendent de la conselleria amb els centres... tot això fora, prohibit! Burocratització de tasques, inseguretat jurídica provocada pels constants canvis legislatius en educació, promoció de la falsa autoritat del professor...

Estam a favor de dotar el professorat d’instruments legals per a reforçar la seva autoritat i per defensar-se en els casos d’agressions, tant per part d’alumnes com per part de pares i mares. Necessitam el suport dels serveis jurídics de la conselleria durant tot el procés. Tot i que aquests casos són minoritaris s’ha de poder comptar amb aquest suport.
Hi ha alguns pares i mares, pocs, que han protagonitzats episodis desagradables amb els professors. Podem avaular més endavant si investir d’autoritat pública el professorat farà que hi hagi manco agressions al professorat o si realment es necessiten altres instruments i accions des d’altres àmbits i més coherència amb les accions proposades perquè realment el professorat sigui una persona valorada professionalment i socialment.
Creim amb l’Autoritat pedagògica dels docents i no amb una autoritat que es pot arribar a convertir amb l’autoritarisme, que sembla que és el que practica el president del Govern José Ramón Bauzá. Destitució de consellers que no accepten la imposició del sentit del vot. Destitució d’inspectors perquè els pares i mares han donat suport majoritari a l’ensenyament en català, cessament de directores generals, instauració de la política de la por, i del “mando y ordeno”...
A l’STEI, com molts dels professors que representam, creim en l’educació de l’esforç, la disciplina i la força de voluntat com a valors a treballar amb els nostres alumnes. Però no podem caure en l’autoritarisme.  Pensam que la convivència a una aula no s’implanta per decret. Un BOIB no aconsegueix que un professor es faci escoltar o respectar dins una aula. Hi ha una crisi social del concepte d’autoritat, que la pateixen igualment altres col•lectius com el cos policial, etc. La política de la por tampoc no sol funcionar
Ja tenim Decrets de drets i deures d’alumnes, regulació a la llei de funció pública de les sancions al professorat, instruccions de funcionament i organització... Hi ha en marxa una reforma legislativa estatal i ara fan una llei autonòmica... Falta de coordinació i comunicació Ministerio i conselleria, molta burocràcia... Tot per camuflar com volen controlar i fer callar el professorat... donar opinió personal, política...
Tot un cúmul de despropòsits!! Des de l’STEI Intersindical analitzam a fons aquests dos nous projectes legislatius, un avantprojecte de llei i un decret i us informarem de totes les al•legacions i moviments que farem per aturar aquesta regressió que el PP d’en Bauzá ha posat en marxa. Cas que no facin cas de les  al•legacions estudiarem amb el servei jurídic de l’STEI  la impugnació d’aquestes normatives lesives i regressives pel català, anticonstitucionals i antiestatutàries, davant els tribunals.

De moment durant el mes de novembre convocarem l’Assemblea de mestres i professors en català que es va constituir l’any passat a les illes i que, juntament amb l’STEI, va dur fins el Parlament Europeu a Estrasburg, la denuncia de la vulneració dels drets de la Comunitat lingüística catalana de les Illes Balears, per part del Govern Bauzá.

M. Antònia Font
STEI Intersindical
619783884